D 1727 HAMBURG-Altona > Elbe > Kunst im Raum > Mann auf der Boje